Verdensledende energisatsing i Egersund

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: BJØRN AAKRE/MEGABITE

Dalane Energi er partner i et nytt innovasjonsprosjekt i regi av EU. For å dekke det store og økende kraftbehovet har flere organisasjoner i Europa gått sammen for å finne en klima- og miljøvennlig løsning – uten å bygge nye og kostbare kraftforsyningslinjer.

– Målet vårt er å bidra til å redusere drivhusgassutslipp, sier IT-ansvarlig Arild Stapnes Johnsen i Dalane Energi.

Prima Protein og Dalane Energi er de største norske deltakerne i innovasjonsprosjektet som har budsjett på over 80 millioner kroner. Dalane Energi har ansvar for integrering mot eksisterende infrastruktur, og å sette opp og drifte en liten hydrogenfabrikk som bruker grønn lokalprodusert elektrisitet til å produsere hydrogengass.

– Vi ønsker å delta i dette prosjektet både for å øke kompetansen innad i bedriften og å fremstå som en spennende og interessant arbeidsgiver i forbindelse med å sikre ren energi til alle, som er et av FNs bærekraftsmål. Dette er et sammensatt prosjekt hvor flere energikilder skal samordnes. Som partner i prosjektet får vi dekket ca. 70 prosent av våre kostnader, forteller Arild.

Fra venstre: IT-ansvarlig Arild Stapnes Johnsen i Dalane Energi og driftsleder og teknisk sjef, Steinar Aamodt i Prima Protein utenfor Prima Proteins anlegg på Eigerøy.

18 partnere fra Europa

Prosjektet har fått navnet ROBINSON, og finansieres av EU gjennom utviklingsprogrammet Horizon 2020. 18 ulike bedrifter fra 10 ulike nasjonaliteter har gått i sammen om å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Bedriftene består av flere tunge forskningsmiljø og industrivirksomheter som omfatter både Hardware og Software. I tillegg skal det studeres på nye forretningsmodeller og konsekvenser for mennesker og miljø.

Energiprosjektet skal etableres hos Prima Protein på Eigerøy som produserer marineproteiner og marineoljer fra pelagisk råstoff.

– Prosjektet på Eigerøy blir et utstillingsvindu som resten av verden kan følge med på. Et viktig moment i prosjektet er at hele eller deler av systemene skal kunne kopieres til andre øyer og fjerntliggende områder. I dag er det to øyer som deltar aktivt i prosjektet – middelhavsøya Kreta og Hebridene, vest av Skottland. De påser at systemet på Eigerøy kan tilpasses deres infrastruktur og behov, forteller Arild.

Hos Prima Protein skal man fysisk sette sammen energikilder, teknologier og systemer for et fossilfritt energisystem for fremtiden. Noen av disse teknologiene er allerede i bruk i Europa, mens andre er på laboratorienivå. Disse skal videreutvikles og tilpasses i en større skala gjennom Robinson-prosjektet.

– Det er en anerkjennelse at vårt anlegg er utpekt til å være utstillingsvindu for hele Europa innen integrasjon av nye teknologier og fornybare energikilder, sier driftsleder og teknisk sjef, Steinar Aamodt i Prima Protein.

Steinar Aamodt beskriver dagens system i energisentralen hos Prima Protein. Gjennom prosjektet skal det utvikles et IT-system som styrer dette anlegget på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte.

Selvforsynt

Et langsiktig mål med prosjektet er å legge til rette for å bli mest mulig selvforsynt av lokalprodusert bærekraftig energi. Når Prima Protein ikke bruker all energien som blir produsert av de nye systemene, kan overskuddsenergien enten lagres i form av gass eller distribueres som elektrisk energi ut i nettet, forklarer Arild.

På Eigerøy vil det være tre ulike prosesser som produserer gasser. I tillegg til den lille hydrogenfabrikken som produserer hydrogengass, blir det et anlegg for omdanning av biologisk avfall i avløpsvannet fra fiskeindustrien til biometangass. Dette har tidligere kun vært testet i laboratorier, nå skal det bygges en fullskalamodell hos Prima Protein.

Prima Protein.

Det skal også etableres en prosess for gassifisering av trevirke. Dette gir en gass som omtales som syntesegass. De ulike gasstypene mikses og benyttes i en ny type gassturbin som kan produsere både varme og elektrisitet.

Målet er å redusere LNG-innblandingen til denne gassturbinen, og kanskje – om 10 år, kan denne drives 100 prosent på lokalproduserte og bærekraftige energikilder.

Etter publiseringen av prosjektet i EU i oktober, er det allerede interesse fra flere øysamfunn over hele verden som ønsker å følge dette prosjektet nærmere.

– Som partner i Robinson-prosjektet vil både Prima Protein og Dalane Energi bidra til at man ikke bare snakker om en fremtidig grønn energirevolusjon, men at vi nå ønsker å demonstrere hvordan dette kan gjøres i praksis, avslutter Arild.