Nordpool

Dalane Energi styrer ikke over strømprisene

TEKST: ANNE OMA/MEGABITE | FOTO: MEGABITE
Det kan ofte virke som at strømprisene lever sitt eget liv. Hva bestemmer egentlig strømprisene, og hvordan blir prisene satt?

All strøm kommer fra en strømbørs. Dagens strømpris bestemmes av kraftbørsen for Nord-Europa – Nord Pool. Nord Pool er et aksjeselskap som eies av Euronext og de nordiske og baltiske stamnettoperatørene Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk og Litgrid.

I Nord Pool møtes kraftprodusenter og strømleverandører for å bestemme hvor mye dagens strøm er verdt. Her kjøpes og selges det strøm i samarbeid med Danmark, Sverige og Finland. I tillegg er noe av strømproduksjonen knyttet med land som Tyskland, Frankrike og Polen.

I Norge er det Statnett som har i oppgave å koordinere produksjon og forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i kraftsystemet. Kraftbørsen, som eies av Statnett, styres av markedskreftene og kraftprodusentene som selger strøm til høystbydende, som regel til strømleverandører.

I videoen under kan du se hva som bestemmer strømprisene til Geir.

Bakgrunnen til Nord Pool

Strøm er ferskvare og kraft lages fra mange ulike kilder. Det er mest vannkraft i Norge, men det satses også på vindkraft, bioenergi og gasskraft. Strøm må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er det viktig med en balanse mellom det som brukes og det som skal produseres. Kjøperne og selgerne i kraftmarkedet er med å oppnå denne balansen.

Kraftmarkedet er regulert av energiloven av 1990. Før den trådde i kraft kunne ikke sluttbrukeren velge sin egen kraftleverandør, men var henvist å kjøpe fra det lokale elverket. Kraftmarkedet før energiloven var da begrenset til engrosmarkedet. Det vil si i hovedsak til handel mellom kraftselskaper og elverk. Det førte til at elverkene fungerte som et monopol.

Elverkene ble drevet som et forvaltingsorgan, under kommunal eller fylkeskommunal ledelse, for å unngå misbruk av monopolmakt. Da energiloven kom i 1991, førte det til en radikal omlegging av kraftmarkedet. Det ble et klart skille mellom nettjenester og salg av elektrisk energi (kraft). Det var da kraftbørsen Nord Pool ble opprettet. Da ble prisene fastsatt i et balansepunkt mellom tilbud og etterspørsel. Dette sikret lik kraftpris over hele landet. Norske kroner ble benyttet som handelsvaluta på børsen inntil man fra 2006 gikk over til euro.

Nord Pool illustrasjon

Nord Pool illustrasjon.

Hva påvirker dagens strømpris?

Det er flere faktorer som påvirker dagens strømpriser. Prisene på kraftbørsen påvirkes av tilbud og etterspørsel etter strøm. Disse påvirkes igjen av ulike faktorer, som blant annet: 

 • Nivået på kraftproduksjonen i Norge
 • Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene
 • Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked
 • Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked
 • Forbrukernes strømforbruk
 • Mengden strøm vi eksporterer til utlandet
 • Dollarkurs
 • Prisen på CO2-utslipp
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Kabelkvalitet
 • Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser
 • Ulike strømregioner i Norge

Norge er delt inn i fem strømregioner.

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge.

Merk også at strøm ikke kan lagres i store kvanta, noe som betyr at prisen varierer mellom steder i Norge. Blant de viktigste faktorene som gjør at prisene kan variere både i tid og mellom steder i Norge er:

 • Tilgang på vann i magasinene
 • Midlertidige brudd i strømnettet
 • Flaskehalser i strømforsyningen/strømnettet

I tillegg slipper husholdninger i Nordland, Trom og Finnmark å betale moms på strøm.

Prisene bestemmes dagen i forveien

Kraftbørsen får hver dag informasjon fra kraftleverandørene og kraftprodusentene om mengden strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet den etterfølgende dagen. Prisene blir publisert av Nord Pool for påfølgende dag rundt kl. 13–14 hver dag.

For å beregne prisen tar børsen utgangspunkt i et strømnett uten begrensinger på nettet, og sammenligner prisen produsentene ønsker å selge strømmen for, og prisen leverandørene er villige å kjøpe strømmen for.

På den måten kan man regne ut gjennomsnittsprisen for alle landene i Norden. Strømprisene variere time for time på grunn av at etterspørselen varierer i løpet av et døgn.

Strømavtalen påvirker hvor mye du må betale. Se hvilke strømavtaler Dalane Energi anbefaler her.

Fakta:

NORD POOL:

Nord Pool ASA er en nordisk børs for omsetning av elektrisk energi, som var verdens første internasjonale børs for slik handel.

Som følge av energiloven av 1990 ble børsfunksjonen utvidet til å omfatte kraftdistributører, industribedrifter, meglere og tradere. Fra 1996 ble børsområdet utvidet til å omfatte også Sverige med det svenske sentralnettselskapet Svenska Kraftnät som medeier (50 prosent). Selskapet byttet da navn til Nord Pool.

De danske og finske sentralnettselskapene Energinet og Fingrid kom inn som eiere i 2002, og børsområdet ble tilsvarende utvidet. I 2012 ble det inngått avtale med de baltiske sentralnettselskapene Elering (Estland), Augstsprieguma Tīkls (Latvia) and Litgrid (Litauen) om utvidelse av børsområdet og inntreden som aksjonær.

Euronext kjøpte i desember 2019 en 66 prosent eierandel i Nord Pool.

Statnett SF

Statnett SF er et statsforetak, eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Selskapet drifter det sentrale strømnettet i Norge, Transmisjonsnettet, og er systemansvarlig for det norske kraftsystemet.

Statnett drifter mer enn 11 000 km med høyspentlinjer og 150 koplings- og transformatorstasjoner over hele landet.

Statnett ble opprettet i 1991 ved en deling av Statskraftverkene i en avdeling for kraftproduksjon, Statkraft, og en avdeling for nettdrift, Statnett. Statnett har i 2018 ca. 1400 ansatte, med hovedkontor i Nydalen i Oslo.