Gro Helleland (KrF), ordfører i Lund, Bjørn Inge Mydland (Sp), ordfører i Sokndal, Anja Hovland (H), ordfører i Eigersund, Tone Vaule (Ap), ordfører i Bjerkreim

Gro Helleland (KrF), ordfører i Lund, Bjørn Inge Mydland (Sp), ordfører i Sokndal, Anja Hovland (H), ordfører i Eigersund, Tone Vaule (Ap), ordfører i Bjerkreim

Tallet er fire!

Foto: Privat | Tekst: Megabite
Dalane Energi eies av fire kommuner og regionen har fått fire nye ordførere. De deler sine tanker om hvilken rolle Dalane Energi spiller for sine lokalsamfunn.

1. På hvilken måte har Dalane Energis engasjement og bidrag vært avgjørende for å styrke lokal verdiskapning, og hvordan har det påvirket innbyggere, næringsliv, kulturliv og frivilligheten i regionen?

2. Hva er fordelene for Dalane Energi ved å være eid av kommunene når selskapet jobber med å legge til rette for utviklingen av ny industri og skape nye arbeidsplasser i Dalane-regionen?

3. Hvilke spesifikke prioriteter håper du at din kommune vil fokusere på for å sikre vekst og langsiktige verdier i samarbeid med Dalane Energi?

Tone Vaule (Ap), ordfører i Bjerkreim

Tone Vaule (Ap), ordfører i Bjerkreim

Tone Vaule (Ap), ordfører i Bjerkreim

1. Rent konkret har bygging av nytt kraftverk i Ørsdalen bidratt til oppdrag for lokalt næringsliv, både i Bjerkreim og for entreprenører tilhørende i andre av eierkommunene. Som eierkommune er utbytte fra Dalane Energi AS en fri inntekt som vi kan bruke til å gi innbyggerne gode tjenester, og som og gjør at kommunen kan støtte lag og foreninger mer enn vi ellers kunne ha gjort. Vi er også kjent med Dalane Energi AS sitt prosjekt Dalane Lyspunkt, som støtter blant annet vårt lokale idrettslag.

2. Kraftproduksjon, og nok kraft, er en av de største innsatsfaktorene ved utvikling av ny industri. Dalane-regionen er blitt en stor kraftregion, og det er viktig med lokalt kommunalt eierskap som ønsker å dra lasset i samme retning som Dalane Energi.

3. Alle må ta et større ansvar for omstilling til mer miljøvennlig løsninger, både som enkeltindivider og som lokalsamfunn. Dalane Energi har framstått som en endringsvillig organisasjon, som ønsker å være aktiv bidragsyter i utvikling og nytenking innenfor energibransjen. Å ha et lokalt eid, innovativt energiselskap som kommunene kan spille på lag med, gjør hele Dalane-regionen sterkere.

Bjørn Inge Mydland (Sp), ordfører i Sokndal

Bjørn Inge Mydland (Sp), ordfører i Sokndal

Bjørn Inge Mydland (Sp), ordfører i Sokndal

1. Dalane Energi har gitt og gir et viktig bidrag til lokal verdiskaping innen næringslivet gjennom egne selskaper en er engasjert i og i samarbeid med andre næringsaktører i regionen. Deres bidrag til lag og foreninger i regionen er et flott bidrag som kan føre til økt bolyst.

2. En av fordelene kan være at Dalane Energi kjenner kommunene godt og at en som selskap føler et større ansvar for å levere på behovene som Dalane-regionen har.

3. Legge til rette for nye næringer og styrke dagens næringsliv ved å legge til rette for sikker energiforsyning og nok energi. Dette gjelder spesielt i forbindelse med opparbeiding av nye industriområder.

Gro Helleland (KrF), ordfører i Lund

Gro Helleland (KrF), ordfører i Lund

Gro Helleland (KrF), ordfører i Lund

1. Det er svært positivt at vi som eierkommuner får del i utbyttet og at ressurser blir ført tilbake til innbyggerne våre. Kulturliv og frivilligheten er stor i Lund, og både sponsoravtaler og prosjektstøtte betyr mye. Og kanskje det viktigste: Dalane Energi har rykte på seg for å være enkle å ha med å gjøre! Med ekstra midler fra Dalane Energi kan lag og organisasjoner gjennomføre større prosjekter enn de ellers ville klart. Dalane Energi har vært gode på service og energirådgiving overfor næringslivskunder. Jeg tror faktisk at engasjementet til Dalane Energi også skaper interesse for kraft, kunnskap om kraft og gir kraftindustrien gode kår i Lund og Dalane.

2. At kommunene styrer Dalane Energi og kjenner lokalsamfunnene sine i detalj, er nødvendig for planlegging, fremføring og foredling av kraft.

3. Vi vil ha lys i alle hus i kommunen vår! Jeg ønsker at unge kan få energirådgiving og støtte til å ruste opp eldre hus. Hva med å stille midler til rådighet som kan søkes om i tillegg til Enova-støtte? Med grønn energi kan vi legge til rette for nye grønne næringsaktører. I Lund trenger vi nett for mer vannkraft. I fremtiden håper jeg at Dalane Energi vil rekruttere flere fra Lund. De trenger lokalkunnskapen vår. Klimaendringene med ekstremvær som vi nå opplever, blir ikke mindre i framtiden. Derfor trengs lokalkunnskapen for å sikre vedlikehold utsatte steder. Næringslivet i Dalane, med bønder og landbruk i spissen, må sikres best mulig mot strømbrudd.

Anja Hovland (H), ordfører i Eigersund

Anja Hovland (H), ordfører i Eigersund

Anja Hovland (H), ordfører i Eigersund

1. Dalane Energi er en viktig bidragsyter til lokal verdiskaping, både gjennom egne selskaper og gjennom engasjement og samarbeid med andre næringsaktører i regionen. Gjennom å støtte lag, foreninger og frivilligheten kan selskapet bidra til økt aktivitet og muligheter som igjen kan gi positive ringvirkninger og attraktivitet for innbyggere og besøkende.

2. En av fordelene er at selskapet kan arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle regionen. Gjennom å sikre stabil og rimelig strømforsyning kan selskapet bidra til økt aktivitet og flere arbeidsplasser. Det at Dalane Energi kjenner kommunene godt, og at selskapet dermed føler et større ansvar for å levere på de behovene som Dalane-regionen har, kan være en stor fordel.

3. Vi må styrke eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer ved å sikre nok energi og en sikker energiforsyning. Samtidig må selskapet støtte opp om en bærekraftig utvikling, vektlegge skånsom utbygging og ha god dialog med kommunene for å sikre gode løsninger på framtidige utfordringer.